Wczytywanie strony

Stonlux czyścik do mycia chodników i parkingów

Preparat do gruntownego mycia chodników i parkingów

ZASTOSOWANIE

Niskopieniący preparat do mycia i okresowego doczyszczania kostki brukowej. Doskonale sprawdza się na kostce brukowej, płytach chodnikowych, posadzkach magazynowych
z gresu, betonu i cementu, parkingach i podjazdach na stacjach benzynowych. Zalecany
do stosowania w miejscach narażonych na zanieczyszczenia smarem, olejem i śladami gumy i opon.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować w postaci rozcieńczonych roztworów:

- mycie ręczne - 50 ml / 5 L wody,

- mycie maszynowe - 25-0 0 ml / 5 L wody (w zależności od stopnia zabrudzenia),

- doczyszczanie - 0,2-3l / 5 L wody.

Zagrożenia

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. ZAPOBIEGANIE. Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ ochronę oczu. REAGOWANIE. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKÓRĘ (lub włosy): natychmiast usunąć, zdjąć zanieczyszczona odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Produkt zawiera wodorotlenek sodu.

do_gory