Wczytywanie strony

ROZPUSZCZALNIK DO WYROBÓW POLIURETANOWYCH

Klasyfikacja : PKWiU 24.30.22-79.30

ZASTOSOWANIE
Rozpuszczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów poliuretanowych oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania.

CHARAKTERYSTYKA
Rozpuszczalnik do wyrobów poliuretanowych jest mieszaniną ksylenu oraz octanu etylu i octanu butylu.

WŁAŚCIWOŚCI
Stan skupienia : ciekły
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników
Gęstość, g/cm3 : około 0,98
Zawartość substancji lotnych, % masowy: - 100
Temperatura zapłonu, °C : ok. 3
Temperatura samozapłonu °C: 480
Granice wybuchowości
dolna: 1,3 % obj.
górna: 7,5 % obj.
Właściwości korozyjne : nie powoduje
Gęstość par względem powietrza: - powyżej 3

SPOSÓB STOSOWANIA
Rozpuszczalnik dodawać do lakierów, mieszając, w ilościach potrzebnych do doprowadzenie do lepkości roboczej, zależnej od sposobu aplikacji. W zamkniętych pomieszczeniach, ze względu na zawartość składników lotnych, palnych i szkodliwych dla zdrowia, stosować tylko przy sprawnie działającej wentylacji z dala od otwartego ognia.

OPAKOWANIA: 0,5l, 5l
UWAGA!
Przechowywać z dala od ognia i urządzeń iskrzących w szczelnie zamkniętych pojemnikach

do_gory