Wczytywanie strony

ROZPUSZCZALNIK OLEJNO-FTALOWY

Klasyfikacja : PKWiU 24.30.22-79.10

ZASTOSOWANIE
Rozpuszczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów olejno-ftalowych, impregnatu MARKO oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania.

CHARAKTERYSTYKA
Rozpuszczalnik olejno-ftalowy jest mieszaniną benzyny lakowej i alifatów.

WŁAŚCIWOŚCI
Stan skupienia : ciekły
Barwa: przeźroczysta lub żółtawa
Zapach: charakterystyczny dla benzyn
Gęstość, g/cm3 : 0,77- 0,81
Zawartość substancji lotnych, % masowy: - 100
Temperatura zapłonu, °C : ok. 26
Temperatura samozapłonu °C: 220
Granice wybuchowości
dolna: 1,1 % obj.
górna: 7,5 % obj.
Właściwości korozyjne : nie powoduje
Gęstość par względem powietrza: - około 4

SPOSÓB STOSOWANIA
Rozpuszczalnik dodawać do farb i emalii, mieszając, w ilościach potrzebnych do doprowadzenie do lepkości roboczej, zależnej od sposobu aplikacji. W zamkniętych pomieszczeniach, ze względu na zawartość składników lotnych, palnych i szkodliwych dla zdrowia, stosować tylko przy sprawnie działającej wentylacji z dala od otwartego ognia.

OPAKOWANIA: 0,5l, 5l

UWAGA!
Przechowywać z dala od ognia i urządzeń iskrzących w szczelnie zamkniętych pojemnikach

do_gory