Wczytywanie strony

ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY

Klasyfikacja : PKWiU 24.30.22-79.10

ZASTOSOWANIE
Rozpuszczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, olejno-ftalowych, podkładu antykorozyjnego ANKOR oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania.

CHARAKTERYSTYKA
Rozpuszczalnik uniwersalny jest mieszaniną toluenu i acetonu.

WŁAŚCIWOŚCI
Stan skupienia : ciekły
Barwa: bezbarwna lub słomkowa
Zapach: charakterystyczny dla toluenu
Gęstość, g/cm3 : 0,87
Zawartość substancji lotnych, % masowy: - 100
Temperatura zapłonu, °C : ok. 1
Temperatura samozapłonu °C: 536
Granice wybuchowości
dolna: 1,4 % obj.
górna: 8,2 % obj.
Właściwości korozyjne : nie powoduje
Gęstość par względem powietrza: - około 3

SPOSÓB STOSOWANIA
Rozpuszczalnik dodawać do farb i emalii, mieszając, w ilościach potrzebnych do doprowadzenie do lepkości roboczej, zależnej od sposobu aplikacji. W zamkniętych pomieszczeniach, ze względu na zawartość składników lotnych, palnych i szkodliwych dla zdrowia, stosować tylko przy sprawnie działającej wentylacji z dala od otwartego ognia.

OPAKOWANIA: 0,5l, 5l
UWAGA!
Przechowywać z dala od ognia i urządzeń iskrzących w szczelnie zamkniętych pojemnikach

do_gory